O PROJEKCIE

Powiat Kolbuszowski, organ prowadzący Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej oraz Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni z dniem 1 sierpnia 2021 roku rozpoczął realizację projektu pn.: „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe” w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie zawartej Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.
 
Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2021r. – 31 sierpnia 2023r.
Obszar realizacji projektu: powiat kolbuszowski
Wartość projektu: 1 868 867,52 zł. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 1 588 537,39zł
 

Grupa docelowa:

1. Publiczne zespoły szkół zawodowych finansowane na zasadach jednostek budżetowych z terenu powiatu kolbuszowskiego, dla których Powiat Kolbuszowski jest organem prowadzącym: tj.
1) Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej (ZST);
kierunki kształcenia: 1-technikum: 12 kierunków, 826 uczniów (563 M 263 K), 2-branżowa szkoła zawodowa I stopnia: 5, kierunków, 125 uczniów (102 M 23K). Wsparciem w postaci wyposażenia pracowni zawodowej objęty zostanie kierunek- technik elektryk, utworzony w roku 2019/2020 pod patronatem PGE.
2) Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni (ZSAE);
kierunki kształcenia-1-technikum: 3 kierunki, 206 uczniów (45 M 161 K)2-branżowa szkoła zawodowa I stopnia: 2 kierunki, 55 uczniów (13 K, 42 M). Wsparciem w postaci wyposażenia pracowni zawodowej objęte zostaną: 1-Technik żywienia i usług gastronomicznych, 2-Kucharz, 3-Monter sieci i instalacji sanitarnych.
 
2. Uczniowie tych szkół :
1) 160 uczennic/uczniów, tj.: 80 uczniów/rok, kształcących się ZST na wszystkich kierunkach zawodowych w tym min. 20% stanowić będą uczniowie z kierunku: technik elektryk objętego w ramach projektu modernizacją programu oraz doposażeniem pracowni
2) 110 uczennic/uczniów, tj.: 55 uczniów/rok, kształcących się ZSAE na wszystkich kierunkach zawodowych, w tym min. 20% stanowić będą uczniowie z kierunków; Technik żywienia i usług gastronomicznych, Kucharz, Monter sieci i instalacji sanitarnych objętych w ramach projektu modernizacją oraz doposażeniem pracowni
 
Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem wyników w nauce. W procesie rekrutacji preferowani będą Uczniowie/Uczennice: o niskich dochodach, niepełnosprawni.
3. Nauczyciele w/w szkół, w tym nauczyciele kształcenia zawodowego, tj. :
1) Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w w/w szkołach tj. 102 nauczycieli (67K, 35M)
2) 4 nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych w/w szkołach.
 

CEL PROJEKTU

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Kolbuszowskim i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół do końca sierpnia 2023 roku.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 poprzez wieloaspektowe potraktowanie problemów szkolnictwa zawodowego, na które składają się: doposażenie techniczne szkół, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, nabycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji uczniów, włączenie otoczenia społeczno-gospodarczego we współpracę ze szkołami.
 

ZADANA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

1. Doskonalenie kwalifikacji 4 nauczycieli kształcenia zawodowego w formie studiów podyplomowych.
2. Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji uczniów w tym: kursy zawodowe/kompetencyjne z zakresu: SEP dla 80 ucz. wózka widłowego dla 40 ucz., prawa jazdy kat T dla 8 ucz., rachunkowości dla 40, ucz. kelner, barista, cukiernik dla 40 ucz. oraz grafiki komputerowej dla 16 ucz.
3. 150 godzinne wakacyjne staże uczniowskie dla 270 uczniów/uczennic ZST i ZSAE.
4. Szkolenia dla 102 nauczycieli w zakresie edukacji zdalnej.
5. Doposażenie szkół w sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego.
6. Rozwój współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym: zmodyfikowanie 4 programów nauczania, promocja szkolnictwa zawodowego.