Ochrona danych

Pouczenie

  1. KPA: Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
  2. § 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Klauzula informacyjna:

  1. Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję. że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kolbuszowski z siedzibą pod adresem: ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji publicznej na podstawie przepisów prawa publicznego regulujących daną dziedzinę prawa materialnego oraz na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego. 
  3. Przysługuje Pani/Panu:  prawo dostępu do swoich danych; prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;  prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych;  prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom:  operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom geodezyjnym, informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu wykonania zadań wyżej wskazanych.  Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji tych zadań.