Ogłoszenie o rekrutacji Uczestników projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”. – I EDYCJA

Z dniem 20 września 2021r. rozpoczynamy rekrutację Uczestników/Uczestniczek do projektu pn. „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”, realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Nabór adresowany jest do Uczniów /Uczennic Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej oraz Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni oraz Nauczycieli/Nauczycielek uczących w/w placówkach.

Wymagane dokumenty (do pobrania tutaj…..), należy składać w sekretariatach ZST w Kolbuszowej/ZSAE w Weryni.

Nabór będzie prowadzony od dnia 20 września 2021r. do dnia 8 października 2021r.

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet i mężczyzn, tj. w projekcie mogą uczestniczy wszyscy spełniający kryteria kwalifikacyjne bez względu na płeć, niepełnosprawność, światopogląd.